Loading
BROTTSTYP

Brott mot frihet och frid

Är du misstänkt eller blivit utsatt för människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

Brotten i detta kapitel kan rendera i långa fängelsestraff, varpå jag starkt rekommenderar att anlita en specialist på området. Det finns många frågor som en skicklig försvarsadvokat kan rikta in sig på i dessa typer av brott. Dels brukar förundersökningarna vara väldigt omfattande varpå det är viktigt att ha en försvarsadvokat som är van vid att hantera denna typ av ärenden. Därtill kan en skicklig försvarsadvokat även fokusera på juridiska komplicerade frågeställningar såsom gärningsbeskrivning m.m. Det är inte ovanligt att jag som försvarsadvokat i denna typ av ärenden även fokuserar på frågor kring rubricering. I detta kapitel skiljer sig straffsatserna mellan de olika brotten betydligt. Människorov kan ge livstidsstraff. Maxstraffet för ett olaga frihetsberövande är 10 år. Normalt ligger dock straffet för båda gärningarna betydligt lägre. Skillnaden ligger i om åklagaren kan visa vad den tilltalade hade för uppsåt vid själva frihetsberövandet.

Om avsikten var att skada offret, att tvinga offret till något eller att utöva utpressning redan vid bortförandet så är det att betrakta som människorov. I annat fall utgör gärningen ett olaga frihetsberövande.

Brotten i fjärde kapitlet brottsbalken avser gärningar där en person med våld eller hot frihetsberövar någon eller tvingar en annan person att göra eller tåla något mot dennes vilja.

4 kap 1 § BrB

Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, döms till fängelse i lägst sex månader högst fyra år.

4 kap 2 § BrB

Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a§ för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.

4 kap 3 §

Den som begår en brottslig gärning som utgör

  1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 §,
  2. människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, hemfridsbrott, grovt hemfridsbrott eller ofredande enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 7 §,
  3. våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande mot barn, sexuellt ofredande, grovt sexuellt ofredande mot barn eller grovt sexuellt ofredande enligt 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 10 §,
  4. skadegörelse eller grov skadegörelse enligt 12 kap. 1 eller 3 §, eller
  5. straffbart försök till brott enligt någon av 1–4

döms, om gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen begås mot, för barnfridsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt, döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om den gärning som har bevittnats har varit av mycket allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet.

4 kap 4 § BrB

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga tvång till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

har innefattat våld av allvarligt slag, har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av allvarligt slag, eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

4 kap 4 a § BrB

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3 eller 4 kap., 5 kap. 1 eller 2 §, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.

Shopping Basket