Loading
ADVOKATFIRMAN KERÄNEN AB

Kontakt

TELEFON (VÄXEL)

08-999 334

ÖPPETTIDER VÄXEL

Vardagar 07:30-17:30

TELEFON (DIREKT)

070-888 22 90

KONTOR: STOCKHOLM

Besöksadress:
Blekingegatan 14B, 118 56 Stockholm

Postadress:
Box 47235, 100 74 Stockholm

KONTORSGEMENSKAP

Med advokat Daniel BG Svensson AB

ORG.NUMMER:

559447-8215

BG 266-2526

Klientmedelskonto 361-0789

Advokatfirman Keränen AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som erhålls i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Advokatfirman men utan att det sker kan jag inte åta mig ett uppdrag eftersom Advokatfirman inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Advokatfirman Keränen behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Advokatfirman Keränen kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatfirman och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Keränen enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Keränen om användningen av de personuppgifter som rör dig. Advokatfirman Keränen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med Advokatfirman Keränen behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Är du missnöjd med en faktura eller annan ekonomisk fråga kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Advokatfirman Keränen is a lawfirm specialized in criminal law and criminal defence.

Advokat Harri Keränen has a wide experience in representing clients suspected of different kind of crimes and can provide a superb defence. He will assist you throughout the process, from early police hearings to court.

For more information, please contact me at harri@advokatkeranen.se or +46 (0)8 999 334

Shopping Basket