Loading
BROTTSTYP

Brott mot liv och hälsa

Är du misstänkt för mord, mordförsök, misshandel eller grov misshandel och behöver en försvarsadvokat? Eller har du blivit utsatt för mordförsök eller misshandel?

I detta kapitel är det numera inte alls ovanligt att domstolen dömer ut livstidsstraff varpå det är oerhört viktigt att du har en försvarsadvokat eller målsägandebiträde som är specialiserad på ämnet. Det finns många frågor som en skicklig advokat kan rikta in sig på i dessa typer av brott. Dels brukar förundersökningarna tendera i att vara väldigt omfattande varpå det är viktigt att ha en advokat som är van vid att hantera denna typ av ärenden. Därtill kan en skicklig advokat fokusera på juridiska komplicerade frågeställningar såsom olika uppsåtsbedömningar m.m. Det är inte ovanligt att jag som försvarsadvokat i denna typ av ärenden även fokuserar på frågor kring rubricering. I detta kapitel skiljer sig straffsatserna oerhört varpå det är av stor vikt att du väljer en advokat med erfarenhet på området.

Brotten mot person behandlas i tredje kapitlet i brottsbalken innefattar bl.a. mord, dråp, misshandel och grov misshandel.

3 kap 1 § BrB

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

3 kap 2 § BrB

Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

3 kap 3 § BrB

Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.

3 kap 5 § BrB

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex
månader.

3 kap 6 § BrB

Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.

3 kap 7 § BrB

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas
 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
 2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

Shopping Basket