Loading
BROTTSTYP

Mordbrand och allmänfarlig ödeläggelse

Är du misstänkt för mordbrand eller allmänfarlig ödeläggelse och behöver en
försvarsadvokat? Eller har du blivit utsatt för brott i detta kapitel och är i behov av ett målsägandebiträde?

I detta kapitel är det i regel väldigt komplicerade förundersökningar. När det gäller mordbrand försvinner i regel mycket av bevisningen i branden, vilket ofta leder till att målen blir så kallade indiciemål som kan vara komplicerade varpå det är klokt att anlita en advokat som är specialist. Därtill brukar det dyka upp tekniskt komplicerade frågeställningar som exempelvis frågor kring hur branden startade men även frågeställningar om branden inneburit konkret fara för allmänheten. Denna typ av frågeställningar gör att straffsatsen skiljer sig åt oerhört mycket i detta kapitel. Straffbuden spänner sig mellan livstids fängelse och fängelse i två år. En skicklig försvarsadvokat vet hur man hanterar denna typ av frågeställningar.

13 kap 1 § BrB

Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år.

13 kap 2 § BrB

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov mordbrand till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig, eller annars inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet.

13 kap 3 § BrB

Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse i lägst två och högst åtta år.

Om brottet är mindre allvarligt, döms till fängelse i lägst ett och högst tre år.

Om brottet är grovt, döms för grov allmänfarlig ödeläggelse till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig eller allvarlig art.

Shopping Basket