Loading
BROTTSTYP

Narkotikabrott

Är du misstänkt för narkotikabrott och behöver en försvarsadvokat?

Narkotikabrotten är i särklass den vanligaste ärendet jag hanterar. Narkotikabrotten delas in i ringa narkotikabrott, narkotikabrott, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott.

Om du är misstänkt för ringa narkotikabrott brukar påföljden landa på böter och i sådana situationer har du som regel inte rätt till offentlig försvarare, men du har alltid rätt att anlita mig som din privata försvarare.

På senare tid har domstolarna börjat tillämpa en mer nyanserad bedömning i mål om narkotikabrott jämför med tidigare då domstolen enbart tittade på sort och mängd när de bedömde påföljden. Nu ska domstolen titta på samtliga omständigheter kring gärningen och gärningsmannen vilket gör att det är viktigt att du har en erfaren advokat som kan hjälpa dig.

Det nya betraktelsesättet gör att det finns större möjligheter för en skicklig försvarsadvokat att påverka domstolarna att döma ut lindrigare påföljder om den misstänkte personen skulle dömas för brott. I ett flertal avgöranden har Högsta domstolen påpekat att samma höga beviskrav ska gälla i mål om narkotikabrott som i andra brottmål. Det gör att det inte är tillräckligt med att det finns besvärande omständigheter för den misstänkte, utan åklagaren måste bevisa bortom rimligt tvivel, att den misstänkte är skyldig till gärningen för att han eller hon ska dömas för brott.

I narkotikamål brukar polisen utöver beslag av narkotika och förhör använda sig av hemlig telefonavlyssning, mastuppkoppling för att se vart en telefon har befunnit sig, hemlig rumsavlyssning förekommer också samt spårsökning av DNA och fingeravtrycksanalys. Därtill används i regel olika spaningsiakttagelser från poliser.

Anledningen till att det är viktigt att du har en erfaren försvarsadvokat är att jag vet vilka styrkor och svagheter de olika utredningsmetoderna har och kan förklara för dig vad utredningen faktiskt visar.

1 kap 1 § NSL

Den som olovligen

  1. överlåter narkotika,
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, eller
  5. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Om en gärning som avses i första stycket innebär att gärningsmannen säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att säljas, döms i stället till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

För narkotikabrott döms även den som olovligen bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel. Straffet är i ett sådant fall fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

1 kap 2 § NSL

Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 kap 3 § NSL

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Shopping Basket