Loading
BROTTSTYP

Om kvarstad och beslag av pengar

För att se till att det inte lönar sig att begå brott brukar åklagaren begära att pengar och andra tillgångar som hittas hos den misstänkte ska förverkas, dvs tas från den misstänkte och tillfalla staten. Denna typ av åtgärder har blivit allt vanligare från åklagarens sida. Pengarna tas i beslag av polisen och beläggs med kvarstad för att förverkas om den misstänkte döms för brottet. För att utreda om den misstänkte har tjänat pengar på olaglig verksamhet brukar polisen göra en så kallad tillgångsutredning där legala inkomster jämförs med totala tillgångar. Förverkandeyrkanden kan i vissa fall bli extremt omfattande och grunda sig på teoretiska beräkningar som medför att åklagarna begär långt större summor förverkade än de som faktiskt beslagtagits. Om du inte har en försvarsadvokat som har erfarenhet av förverkande i brottmål finns det en risk att du döms till ett förverkande som alltså är större än dina tillgångar. I kombination med ett längre fängelsestraff och höga räntor finns det risk att du är skuldsatt för resten av ditt liv.

Åklagare brukar även som regel ta exempelvis mobiltelefoner i beslag och sedan argumentera för att mobiltelefonen varit ett brottsverktyg och yrkar under rättegången att mobiltelefonen ska förstöras.

Det är av stor vikt att anlita en försvarsadvokat som är van med dessa typer av frågor för att säkerställa att du får dina rättigheter tillvaratagna.

Bestämmelserna om kvarstad finns i rättegångsbalken 26 kapitel.

26 kap 1 § BrB

Är någon skäligen misstänkt för brott och kan det skäligen befaras, att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller annorledes undandrager sig att betala böter, värdet av förverkad egendom, företagsbot eller annan ersättning till det allmänna eller skadestånd eller annan ersättning till målsägande, som kan antagas komma att på grund av brottet ådömas honom, får förordnas om kvarstad på så mycket av hans egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning.

Kvarstad får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.

26 kap 2 § BrB

Beslut om kvarstad meddelas av rätten. Fråga om kvarstad får upptagas på yrkande av undersökningsledaren, åklagaren eller målsäganden. Efter åtalet får rätten även självmant upptaga fråga därom. I anledning av målsägandens anspråk på skadestånd eller annan ersättning får undersökningsledaren eller åklagaren yrka kvarstad endast om anspråket anmälts hos honom. Rätten får endast på yrkande förordna därom.

Väcks fråga om kvarstad, skall, så snart det kan ske, förhandling därom äga rum inför rätten. Om sådan förhandling gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 24 kap. 17 §. Är det fara i dröjsmål, får rätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla till dess annorlunda förordnas.

26 kap 3 § BrB

I avvaktan på rättens beslut om kvarstad får åklagaren ta egendom i förvar. Om det är fara i dröjsmål, får en polisman ta lös egendom i förvar. En sådan åtgärd ska skyndsamt anmälas till åklagaren, som omedelbart prövar om egendomen ska förbli i förvar.

Förvar får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som beslutet avser eller något annat motstående intresse.

27 kap 1 § BrB

Ett föremål får tas i beslag om det skäligen kan antas

  1. ha betydelse för utredning om brott,
  2. ha tagits ifrån någon genom brott,
  3. vara förverkat på grund av brott,
  4. kunna användas för att utföra en genomsökning på distans, eller
  5. ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vad som sägs i detta kapitel om föremål gäller också om skriftlig handling, om inte annat är föreskrivet.

Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

36 kap 2 § BrB

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna balk får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.

Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna balk, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling.

Shopping Basket