Loading
BROTTSTYP

Penningtvättsbrott

Är du misstänkt för penningtvättbrott, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt och behöver en försvarsadvokat?

Penningtvättbrott är idag den vanligaste brottsformen. Beroende på tillvägagångssättet samt hur stora summor det handlar om har du inte alltid rätt till offentlig försvarare med anledning av att påföljden enbart hamnar på böter. I sådana situationer kan det vara klokt att anlita en privat försvarare. Om du är misstänkt för penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt är det viktigt att du väljer en advokat som är van att hantera denna typ av frågeställningar.

3 § Lag om straff för penningtvättbrott

För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som

  1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
  2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.
    Straffet är fängelse i högst två år.

4 § Lag om straff för penningtvättbrott

För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som
anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan
egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

5 § Lag om straff för penningtvättbrott

Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

6 § Lag om straff för penningtvättbrott

Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.
För penningtvättsförseelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 § inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

7 § Lag om straff för penningtvättbrott

Den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, döms för näringspenningtvätt till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som i annat fall än som anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §.

Shopping Basket