Loading
BROTTSTYP

Vapenbrott

Är du misstänkt för vapenbrott?

Vapenbrotten är ett av de vanligaste brotten jag hanterar i min verksamhet. Vapenbrottet delas in i brott av normalgraden, grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott.

Som försvarare i denna typ av mål finns det mycket att arbeta kring när det kommer till själva vapnet. För att kunna argumentera kring rubricering i detta kapitel krävs det att du som försvarare har vapenkunskaper som krävs för att kunna identifiera vilken typ av vapen det handlar om samt avgöra hur pass farligt vapnet är, vilket kan ge stor skillnad i hur pass alvarligt domstolen anser att gärningen är. Detta gör att du bör välja en skicklig försvarsadvokat som är van att hantera denna typ av mål.

Inte sällan handlar vapenbrott om hur personen kommit i kontakt med vapnet, åklagarens bevisning brukar handla om olika DNA-spår på vapnet. Det är därför oerhört viktigt att du har en försvarsadvokat som hanterat denna typ av mål tidigare och vet hur domstolen värderar DNA-bevisning för att på bästa sätt kunna försvara klienten.

Ett grovt vapenbrott innebär numera att straffskalan börjar på fyra års fängelse, varpå polis har möjlighet att använda en hel arsenal av hemliga tvångsmedel såsom hemlig rumsavlyssning m.m.

Anledningen till att det är viktigt att du har en erfaren försvarsadvokat är att jag vet vilka styrkor och svagheter de olika utredningsmetoderna har och kan förklara för dig vad utredningen faktiskt visar.

I vapenlagen (1996:97)

1 kap 1 §

Denna lag gäller skjutvapen, vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Lag (2023:372).

1 kap 2 §

Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

1 kap 3 §

Vad som sägs om skjutvapen gäller också

 • a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen,
 • b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
 • c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
 • d) armborst,
 • e) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar,
 • f) slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,
 • g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och
 • h) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammunition än de är avsedda för. Lag (2022:132).

9 kap 1 §

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter, yrkesmässigt förmedlar eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst fem år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2023:872).

9 kap 1 a §

Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,
 2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
 3. innehavet, överlåtelsen, förmedlingen eller utlåningen har avsett flera vapen,
 4. vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller
 5. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen, förmedlingen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

Vid bedömningen enligt första och andra styckena ska ett enhandsvapen anses vara av särskilt farlig beskaffenhet, om det är kraftfullt eller har en särskilt farlig konstruktion eller utformning. Lag (2023:872).

Shopping Basket